Miljöpolicy

En god miljö är en förutsättning för god hälsa!

 

Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och med ständiga förbättringar. I Fjällbetong AB ska vi ta vår del av miljöansvaret och låta detta vara en naturlig del i all vår verksamhet genom:

  • Arbeta för att förebygga och minska utsläppen av klimat- och miljöskadliga ämnen till luft, mark och vatten. 
  • Jobba för att ta vara på spillvärme från alla delar i fabriken.
  • Utbilda och motivera våra anställda till att bidra till vårt miljöarbete. 
  • Delta i miljöinitiativ från industri och samhälle samt öppet kommunicera vårt miljöarbete till alla i vår omgivning.

 

Kvalitétspolicy

Fjällbetong AB:s kvalitétspolicy:

Vi skall:

  • Bemöta samtliga kunder på ett positivt sätt
  • Skapa förtroende och förmedla hög kompetens
  • Leverera rätt produkt i rätt tid
  • Rätt produkt till rätt pris